Standard towage conditions

Scandinavian Tugowners Standard Conditions of the year 1959, revised 1974 and 1985

The tugboat enterprise (Hereinafter called the Company) provides assistance and/or towing services on the following conditions:

1. Definitions

The expression Hirer in these conditions means the body or person who has ordered the service or on whose behalf the service has been ordered. The expression damage in these conditions means economical losses of all kinds including but not limited to total loss, damage, loss of income and expenses and also loss of and damage to cargo on board of the vessel in tow.

2. The Company’s liability towards the Hirer

The Company is not liable for damage caused to the Hirer in connection with the towage service unless the damage is a consequence off fault or neglect on the part of the Company’s management. The Company is, however, not liable for fault or neglect committed by a person of the Company’s management in such a person’s capacity as master of a tug or member of its crew. The Hirer is not in any case entitled to damages from a master of a tug, a member of its crew, a pilot, or anybody else in the service of the Company.

The liability of the Company shall in any case not exceed SEK 100.000:-.

3. The Hirer’s liability towards the Company

The Hirer shall indemnify the Company for all damage caused to the Company in connection with the towage service unless the Hirer shows that neither the Hirer nor somebody for whose acts the Hirer is liable totally or partly has caused the damage by fault or neglect. Should the Company be held liable for damage caused to a third party in connection with the towage service, the Hirer shall indemnify the Company unless the Company would have been liable towards the Hirer in case the damage had been suffered by the Hirer.

In case of dispute, the Swedish text below shall apply.

Scandinavian Tugowners standardvillkor av år 1959, reviderade år 1974 och 1985

Bogserbåtsföretaget (härefter kallat bolaget) utför bogseruppdrag på följande villkor:

1. Definitioner

Med beställaren avses i dessa villkor den som har givit uppdraget eller på vars vägnar uppdraget är givet. Med skada avses i dessa villkor ekonomisk förlust av varje slag innefattande jämväl totalförlust, skada, förlust av inkomster och utgifter, häri inräknat förlust av och skada på last i det bogserade fartyget.

2. Bolagets ansvar gentemot beställaren

Bolaget ansvarar icke för skada som åsamkas beställaren i förbindelse med uppdraget med mindre skadan är en följd av fel eller försummelse av bolagets ledning. Dock svarar bolaget icke för fel eller försummelse begången av person i bolagets ledning i egenskap av befälhavare på bogserbåt eller medlem av dess besättning. Beställaren kan icke i något fall fordra ersättning av bogserbåtsbefälhavare eller medlem av dess besättning eller lots eller någon annan som är i tjänst hos bolaget.

Bolagets ansvar skall icke i något fall överstiga SEK 100.000:-.

3. Beställarens ansvar gentemot bolaget

Beställaren skall ersätta all skada som åsamkas bolaget i förbindelse med uppdraget med mindre han bevisar att varken han själv eller någon för vilken han svarar genom fel eller försummelse helt eller delvis förorsakat skadan. Hålles bolaget i förbindelse med uppdraget ansvarigt för skada som åsamkas tredje man, skall beställaren hålla bolaget skadeslöst med mindre skadan har uppstått under sådana omständigheter, att bolaget skulle ha varit ansvarigt gentemot beställaren om skadan drabbat denne.

Back to top